e-ISSN: 2300-262X, ISSN: 0137-5075

Author Details

VOLEISIS, Algirdas, Kaunas University of technology, Lithuania