e-ISSN: 2300-262X, ISSN: 0137-5075

Author Details

MAZUR, Krzysztof, Silesian University of Technology, Poland