e-ISSN: 2300-262X, ISSN: 0137-5075

Author Details

Kleszczewski, Zygmunt, Silesian Technical University, Poland