Archives of Acoustics, 14, 1-2, pp. 123-142, 1989

Practical application of the phenomenon of acoustic emission in rocks

Wacław M. Zuberek
Faculty of Earth Sciences of the Silesian University
Poland

Lesław Chodyń
Faculty of Earth Sciences of the Silesian University
Poland

Zjawisko emisji sejsmoakustycznej polegające na generowaniu fal spoistych w czasie procesów dynamicznych znajduje szerokie zastosowanie przy rozwiązywaniu szeregu zagadnień geotechnicznych.
Uwzględniając podobieństwo procesów fizycznych, różnorodne zastosowania emisji sejsmoakustycznej sklasyfikowano w następujące grupy zagadnień:
— ocena stabilności wyrobisk i struktur geotechnicznych,
— przewidywanie momentu zniszczenia górotworu,
— inne zastosowania (jak np. do wyznaczania składowych głównych tensora naprężenia, który w przeszłości oddziaływał na skały, badanie zagrożenia lawinami, wykrywanie miejsc przepływu cieczy przez ośrodek porowaty itp.).
Oddzielnie przedstawiono lokalizację źródeł emisji sejsmoakustycznej traktując ją jako technikę pomiarów, która .znajduje zastosowanie w ocenie stabilności, przewidywaniu momentu zniszczenia a także stwarza szerokie możliwości wykorzystania zjawiska emisji sejsmoakustycznej w geotechnice.
Dla każdej z grup zagadnień krótko opisano koncepcje zastosowań aktualny stan badań jak rownież czynniki ograniczające możliwość stosowania metody. Zastosowania zilustrowano najbardziej przekonywającymi przykładami z literatury.
Opis metod poprzedzono krótką analizą składu częstotliwościowego sygnałów sej-
smoakustycznych w funkcji odległości od źródła w rożnych typach skał.
Artykuł ma charakter przeglądowy i podsumowujący stan badań i został opracowany na podstawie obszernej literatury światowej.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).