Archives of Acoustics, 41, 2, pp. 331–338, 2016
10.1515/aoa-2016-0034

On the Noise Hazard Assessment within the Intermediate Range of the High Audible and the Low Ultrasonic Frequencies

Antoni ŚLIWIŃSKI
University of Gdansk
Poland

In parallel to the ultrasonic noise assessment procedures and research activity in the field there have appeared several papers in the domain of so called high-frequency audiometry which covers the range of frequencies 8–20 kHz. They are important for recognizing the harmfulness and hazard of the audible high frequency sound components in the same range as the one of the low frequency ultrasonic noise. On the other hand there exists a certain inconsequent situation in the general approach to the problem of ultrasonic noise hazard assessment in work places environment which concerns the convention to include the frequency range of 10–20 kHz to the domain of ultrasonics. The range consists of one third octave bands of central frequencies: 10, 12.5, 16, 20 kHz and conventionally is called low frequency ultrasonic noise though at least the components of the two lowest bands are naturally audible by a majority of population (mainly young people).The paper presents a discussion related to some achievements of the two domains and some conclusions which could be useful for a more consequent description of the subject and could be taken into account in the future regulations for the ultrasonic noise assessment in work places environment.
Keywords: ultrasonic noise assessment; high frequency audiometry.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Grzesik J., Pluta E. (1978), Assessment criteria and health examination of ultrasonic devices service persons [in Polish: Kryteria oceny oraz badanie stanu zdrowia osób obsługujących urządzenia ultradźwiękowe], Materials for Studies & Research [Materiały do Studiów i Badań], 43, 30–40, CIOP, Warszawa.

Lawton B.W. (2001), Damage to human hearing by airborne sound of very high frequency or ultrasonic frequency, Health and Safety Executive Contract Research Report 343/2001, HSE Books, Sudbury, ISBN 0 7176 2019 0.

Lawton B.W. (2013), Exposure limits for airborne sound of very high frequency and ultrasonic frequency, ISVR Technical Report No: 334/2013, Univ. Southampton, Southampton SO171BJ.

Martin J.A. (2011), Bone-Conducted Ultrasonic Hearing: Can Distortion Product Otoacoustic Emissions Confirm Cochlear Involvement?, Master’s Thesis Chalmers Univ. of Technology, G¨oteborg, Sweden.

Mehrparvar A.H., Mirmohammadi S.J., Ghoreyshi A., Mollasadeghi A., Loukzadeh Z. (2011), High frequency audiometry: A means for early diagnosis of noise-induced hearing loss, Noise & Health, 13, 55, 402–406.

Mikulski W., Smagowska B. (2007), The method of professional risk related to ultrasonic noise [in Polish: Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym], Bezpieczeństwo Pracy, 3, 13–17.

Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Augustyńska D., Kameduła M. (2001), Ultrasonic noise; Documentation of proposed permissible values of professional risk levels [in Polish: Hałas ultradźwiękowy; Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego], Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2, 28, 55–88.

Przeklasa R., Reroń E., Wiatr M., Składzień J. (2008), A role of high frequency audiometry in hearing loss assessment of persons exposed on idustrial noise [in Polish: Rola audiometrii wysokich częstotliwości w ocenie ubytku słuchu u osób narażonych na działanie hałasu przemysłowego], Otolaryngologia, 7, 4, 202–206.

Radosz J. (2012), Methodology issues of ultrasonic noise exposure assessment, Noise Control Eng. J., 60, 6, 645–654.

Radosz J. (2012a), Influence of measurement method on acoustic pressure level values determination in the range of 10–40 kHz [in Polish: Wpływ metody pomiaru na wyznaczanie wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy w zakresie 10–40 kHz], Mater. XL Szkoły Zwalcz. Zagroż. Wibroakust., Szczyrk, 242–249.

Radosz J. (2014), Uncertainty due to instrumentation for sound pressure level measurement in high frequency range, Noise Control Eng. J., 62, 4, 186–195.

Radosz J. (2015) Procedure of ultrasonic noise measurements [in Polish: Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego], Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PIMOŚ), 4, 86, 169–190.

Schwarze S., Notbohm G., Gärtner C. (2005), High frequency audiometry and noise induced hearing loss. A contribution to prevention by early diagnosis of a vulnerable hearing?, Publ. Series from the Federal Institute for Occupational Safety and Health-Research Report-Fb 1063, Dortmund/Berlin/Dresden, 2005.

Singh R., Saxena R.K., Varshney S. (2009), Early detection of noise-induced hearing loss by using ultra-high frequency audiometry, IJ Otorhinolaryngol., 10.

Smagowska B., Mikulski W. (2007), A method of rough ultrasonic noise identification at workplaces [in Polish: Metoda wstępnej identyfikacji hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy], Proc. 54th Open Sem. of Acoust, Rzeszów– Przemyśl, 180–181.

Smagowska B., Mikulski W. (2012), Laboratory tests on the influence of ultrasonic noise on human cognitive skills and psychomotor capability [in Polish: Badania laboratoryjne wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka], Bezpieczeństwo Pracy, 5, 24–26.

Smagowska B. (2012), Ultrasonic noise hazard prevention at work environment [in Polish: Profilaktyka narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy], Podst. i Met. Oceny Środ. Pracy, 2 (72), 5–11.

Smagowska B. (2012a), Sources of ultrasonic noise at work environment [in Polish: Źródła hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy], Mater. XL Zim. Szk. Zwalcz. Zagr. Wibroakust., Gliwice – Szczyrk, 27.02–2.03.2012.

Smagowska B. (2013), Ultrasonic Noise Sources in a Work Environment, Archives of Acoustics, 38, 169–176.

Smagowska B. (2013a), Objective and subjective study of noise exposure in the frequency range from 10 kHz to 40 kHz, Archives of Acoustics, 38, 4, 559–563.

Smagowska B. (2013b), Study on the annoyance of high frequency noise at industrial workstations ICA 2013, 2–6.06.2013, Montreal, Canada, Abstract: Journ, Acoust. Soc. Am., 133, 5 Pt.2 of 2, p. 3503.

Smagowska B., Pawlaczyk-Łuszczyńska M. (2013), Effects of action of ultrasonic noise on the human body – a bibliographic review, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 19, 2, 195–202.

Smagowska B. (2015), Identification of emergencies and professional hazard assessment of ultrasonic noise impact in selected industrial branches [in Polish: Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego hałasem ultradźwiekowym w wybranych gałęziach przemysłu], Ph. D. Thesis, CIOP-BIP, Warszawa.

Śliwiński A. (2010), Physical aspects of an assessment of ultrasonic noise impact on human body, XVth Conf. Noise Control, Książ, p. 1–12.

Śliwiński A. (2013), Assessment of ultrasonic noise hazard in work places environment, Arch. Acoust. 38, 243–252.

Tucker K. (2010), Critical Review: The efficacy of ultra-high frequency bone conduction stimulation for the treatment of tinnitus, Univ. West. Ontario School of Communication Sciences and Disorders.
DOI: 10.1515/aoa-2016-0034